SIA “HAUSERS” fizisko personu datu aizsardzības politika

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Fizisko personu datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā.

Fizisko personu datu aizsardzības politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz fiziskajām personām – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hausers” (turpmāk – Hausers) Klientiem, Hausers apmeklētājiem, Hausers interneta mājaslapas un e-pakalpojumu apmeklētājiem (turpmāk tekstā – Klients) un Hausers darbiniekiem.

Fizisko personu datu aizsardzības politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē Hausers Klients sniedz personas datus.

Hausers rūpējas par Klientu un Hausers Darbinieku privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un citiem normatīvajiem aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Savā darbībā Hausers:

a. aizsargā Datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;

b. informē un izskaidro Klientam, kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kādiem mērķiem tie tiks izmantoti;

c. datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;

d. īsteno pasākumus Hausers darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību, īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātas sekas.

INFORMACĪJA PAR PĀRZINI UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

Personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HAUSERS”, vienotās reģistrācijas Nr. 40203270254, juridiskā adrese: Rīga, Ausekļa iela 2-8, LV-1010.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: Daniels Rapoports

Sarakstes veidā: Rīga, Ausekļa iela 2-8, LV-1010, Latvija;

Tiešsaistes veidā: https://www.hausers.lv

E-pasta saziņas veidā: daniesl@hausers.lv

Hausers kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir: daniels@hausers.lv

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI UN TIESISKAIS PAMATS

Hausers apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

a. Hausers pakalpojumu sniegšanai un administrēšanai;

b. Līgumu noslēgšanai;

c. iesniegumu izskatīšanai;

d. informācijas sniegšanai trešajām personām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

e. Klienta un Hausers darbinieku, Hausers drošības un Hausers īpašuma aizsardzības nodrošināšanai

Hausers apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

a. normatīvo aktu izpilde - lai izpildītu Hausers saistošos ārējos normatīvos aktos noteikto pienākumu;

b. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu tā izpildi;

c. likumīgās (leģitīmās) intereses – lai realizētu no Hausers un Klienta, Hausers un Hausers darbinieka starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošās Hausers likumīgās (leģitīmās) intereses;

d. saskaņā ar Klienta – Datu subjekta piekrišanu.

Hausers darbinieku personas datus apstrādā HAUSERS GRUPP OU (turpmāk – Personāls).

PERSONAS DATU APSTRĀDE UN AIZSARDZĪBA

Hausers apstrādā Klienta un Hausers darbinieka personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Hausers pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Hausers attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Hausers darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Klientu un Hausers darbinieku datu aizsardzības jautājumā Hausers pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu un Hausers darbinieku datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Hausers pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas un analīzes programmatūras.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Hausers glabā un apstrādā Klientu un Hausers darbinieku personas datus, ja pastāv vismaz viens no šādiem kritērijiem:

a. kamēr Hausers pastāv juridisks pamatojums glabāt attiecīgos datus;

b. videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 60 dienas no to veikšanas dienas;

c. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Iestājoties nosacījumiem, kas nosaka, ka tālāka Klienta un Hausers darbinieka datu uzglabāšana vairs nav nepieciešama, Klienta un Hausers darbinieka personas dati tiek dzēsti, nodoti arhīvā vai iznīcināti, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot klātienē Hausers, izmantojot Hausers e-pakalpojumus vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – klātienē Hausers, elektroniski ar e-pasta starpniecību, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

MĀJASLAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

Hausers mājaslapas var izmantot sīkdatnes.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta interneta lietotāja ierīcē (datorā, planšetē, mobilajā tālrunī un tml.), apmeklējot Hausers interneta vietni. Sīkdatnes “atceras” Klienta lietotā datora vai viedierīces tehniskos parametrus un tādējādi uzlabo Hausers interneta vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti interneta vietnes lietošanas vēstures dati, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Ja Klients nevēlās atļaut izmantot sīkdatnes, Klients to varat pārtraukt, izmanot savas interneta pārlūkprogrammas uzstādījumus, tomēr tādā gadījumā Hausers interneta vietnes lietošana var būt traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama Klienta ierīces interneta pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.